Call: 1-972-233-8800

Quá Trình Vay

Cho dù là lần đầu tiên của quý khách hoặc là một người mua nhà có kinh nghiệm, Absolute Mortgage & Lending có nhiều năm kinh nghiệm để giúp quý khách có được khoản vay với lãi suất thấp.

  • Absolute Mortgage & Lending Giúp Mua Nhà Dễ Dàng
  • Sơ Tuyển Miễn Phí
  • Chúng Tôi Hướng Dẫn Quá Trình Cho Vay
  • Lãi Suất Thấp!

Bước 1 - Đăng Ký

Bước đầu tiên trong việc vay để mua nhà là điền vào đơn xin vay (còn gọi là “Fannie Mae 1003″, hoặc “Uniform Residential Loan Application”). Nhân viên kinh nghiệm của chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp quý khách trong việc điền đơn xin vay tiền và trả lời bất cứ câu hỏi nào qúy khách có trong quá trình. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý khách trực tiếp hoặc qua điện thoại để có được thông tin cá nhân và thông tin tài chính cần thiết để bắt đầu quá trình vay.

Trong bước này, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về các chương trình cho vay khác nhau dành cho quý khách để đáp ứng nhu cầu của quý khách, mức lãi suất hiện có và những điều kiện cần cho chương trình cho vay.

Xin liên lạc với chúng tôi nếu cần giúp đăng ký trực tuyến.

TÌM ĐẠI LÝ CHO VAY

Bước 2 - Xác Mình Thông Tin

Khí quý khách đã chọn một chương trình cho vay và lãi suất, đơn đã được điền và qúy khách đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ gửi các mẫu để xác mình lịch sử việc làm và thông tin tài khoản ngân hàng, lấy báo cáo tín dụng, báo cáo tiêu đề và yêu cầu thẩm định của quý khách. Khi thông tin này được trả lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ soạn tài liệu cho vay của quý khách và gửi cho cơ quan bảo lãnh để được chấp thuận cuối cùng.

Bước 3 - Chấp Thuận

Khoản vay của quý khách có thể được chấp thuận như đã trình, chấp thuận với điều kiện, hoặc đề nghị phản đối để quý khách xem xét. Nếu có điều kiện về khoản vay để được chấp thuận, chúng tôi sẽ làm việc với quý khách để đáp ứng các điều kiện này. Các điều kiện có thể bao gồm một bức thư giải thích một số loại, bản sao của tài liệu đầu tư, bản sao của giấy ly hôn, hoặc số tài liệu nào có thể giúp làm rõ để đủ điều kiện cho khoản vay .

Bước 4 - Tài Liệu Để Đóng Hồ Sơ

Sau khi các điều kiện vay được đáp ứng (nếu có) và khoản vay được chấp thuận, các tài liệu cần thiết được chuẩn bị để đóng hồ sơ. Bên cho vay sẽ lập các tài liệu cần thiết cùng với bất cũ điều kiện nào (trước khi tài trợ) mà chưa được đáp ứng. Nhân viên bảo hiểm hoặc luật sư sẽ sắp xếp cuộc hẹn với quý khách khi giấy cho vay đã sẵn sàng để ký.

Bước 5 - Đóng Hồ Sơ

Nhiệm vụ đóng hồ sơ khoản vay thường là trách nhiệm của nhân viên bảo lãnh, luật sư, hoặc người cho vay. Người hoặc công ty này có trách nhiệm thu thập tất cả các tài liệu cần thiết (chứng thư ủy thác, hối phiếu, v.v.) và đảm bảo tất cả các văn bản đều được ký. Theo hướng dẫn của người cho vay, nhân viên bảo lãnh, luật sư hoặc người cho vay tính toán các khoản tiền lãi, chi phí và điều chỉnh khác (lãi suất cho vay cũ, lãi suất cho vay mới, tiền cho các khoản thuế và bảo hiểm, v.v.) đảm bảo tất cả số tiền được gửi (nếu có) và cung cấp cho quý khách một bản xác nhận thanh toán cho thấy tất cả các chi phí liên quan đến khoản vay. Người này cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia vào quá trình vay vốn được thanh toán sau khi tài trợ. Khoản vay sau đó sẽ đóng hồ sơ và khoản vay mới sẽ được ghi lại.

Xin liên lạc với chúng tôi nếu cần giúp đăng ký trực tuyến.

TÌM ĐẠI LÝ CHO VAY