Call: 1-972-233-8800

reverse-mortgage

Reverse mortgage là khoản vay dành cho người cao niên từ 62 tuổi trở lên. Các khoản vay reverse mortgage HECM được bảo đảm qua Federal Housing Adminstration (FHA) và cho phép chủ nhà chuyển đổi vốn nhà thành tiền mặt mà không có khoản thanh toán thế chấp hàng tháng.

Tuy nhiên, người đi vay phải tiếp tục trả thuế nhà và bảo hiểm và duy trì nhà theo các hướng dẫn của FHA. Thông thường là khoản vay này không đến hạn nếu quý khách sống trong nhà như nơi cư trú chính và tiếp tục đáp ứng tất cả các nhiệm vụ của khoản vay.

Các khoản vay reverse mortgage thường được sử dụng để sửa chữa nhà ở, chi phí trị bịnh và sinh hoạt hàng ngày. Chủ nhà có khoản thế chấp hiện tại thường sử dụng khoản vay reverse mortgage để trả hết khoản thế chấp hiện tại của họ và loại bỏ các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng.

Một khoản vay reverse mortgage sử dụng vốn nhà ở làm tài sản thế chấp. Số tiền người vay có thể nhận được xác định theo tuổi của người đi vay, lãi suất thấp nhất và thấp hơn giá trị căn nhà, giá bán và giới hạn cho vay tối đa. Các khoản tiền có sẵn có thể bị hạn chế trong 12 tháng đầu tiên sau khi kết thúc khoản vay, do các yêu cầu của HECM. Ngoài ra, qúy khách có thể cần phải dành thêm các khoản tiền từ khoản vay để trả thuế và bảo hiểm.

Khoản vay này thường không cần hoàn trả cho đến 6 tháng sau khi chủ nhà còn lại di chuyển ra khỏi hoặc qua đời. Vào thời điểm đó, nhà sẽ được bán để trả lại số dư của khoản thế chấp reverse mortgage và những người thừa kế sẽ nhận được cổ phần còn lại. Di sản sẽ không chịu trách nhiệm đối với khoản nợ nếu nhà bán với giá thấp hơn khoản nợ của reverse mortgage.

Xin liên lạc với chúng tôi nếu cần giúp đăng ký trực tuyến.

TÌM ĐẠI LÝ CHO VAY

Điều Kiện Của Reverse Mortgage

Để đủ điều kiện cho một khoản reverse mortgage, FHA yêu cầu tất cả những người đi vay là 62 tuổi trở lên. Bên vay cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tài chính do HUD thiết lập. Nếu đang thiếu nợ nhà, thì có thể được thanh toán bằng số tiền thu được từ khoản vay reverse mortgage.

Các Loại Nhà Dủ Tiêu Chuẩn Cho Reverse Mortgages

Hầu hết các căn hộ một gia đình, hai đến bốn căn hoặc nhà chung cư đều có đủ điều kiện cho khoản vay reverse mortgage. Nhà phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của FHA.

Tài Sản Thừa Kế

Khi khoản vay reverse mortgage đến hạn, người thừa kế của người đi vay có thể lựa chọn trả nợ vay reverse mortgage và giữ nhà hoặc bán để trả nợ. Nếu ngôi nhà bán nhiều hơn số nợ của khoản vay reverse mortgage, phần vốn nhà còn lại chuyển cho người thừa kế.

Nếu ngôi nhà bán ít hơn số nợ , thì không phải trả nhiều hơn giá trị của căn nhà tại thời điểm trả nợ.

Khoản vay reverse mortgage là “non-recourse”, có nghĩa là nếu quý khách bán nhà để trả nợ, quý khách hoặc người thừa kế sẽ không bao giờ nợ nhiều hơn số nợ còn lại hoặc giá trị của tài sản, tùy theo số tiền nào ít hơn; Và không có tài sản nào ngoài nhà cần sử dụng để trả nợ.

Phân Phối Qũy

Khoản vay reverse mortgage có thể nhận được bằng sự phối hợp của các lựa chôn sau:

  • Dây tín dụng – rút tiền khi cần thiết đến tối đa số tiền đã được chấp thuận
  • Số tiền một lần – rút tiền khi cần thiết đến tối đa số tiền đã được chấp thuận
  • Nhiệm kỳ – thanh toán hàng tháng cho thời hạn của khoản vay
  • Kỳ hạn – thanh toán hàng tháng cho một số năm nhất định

Người vay có thể truy cập 60% số tiền giới hạn chính hoặc tất cả các nghĩa vụ bắt buộc, theo quy định yêu cầu của HECM, cộng thêm 10% trong 12 tháng đầu tiên sau khi đóng hồ sơ. Tổng cộng các nghĩa vụ bắt buộc cộng 10% không thể vượt quá số tiền giới hạn chính được thiết lập khi đóng hồ sơ. Bên vay cũng có thể cần phải dành thêm tiền từ khoản vay để trả thuế và bảo hiểm.

Chủ nhà có trách nhiệm đóng thuế nhà, bảo hiểm nhà và khi có thể, bảo hiểm lụt và các khoản HOA. Thông tin này không được sản xuất bởi HUD hoặc FHA và thông tin này đã không được xem xét hoặc chấp thuận bởi Cơ Quan Chính Phủ. Thông tin chỉ có tính chất chung và không tính đến các mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của quý khách. Đây không phải là lời khuyên về tài chính, thuế hay pháp luật. Tham khảo cố vấn thuế chuyên nghiệp.