Call: 1-972-233-8800

Khóa Lãi Suất

Low Interest RateKhí quý khách được cung cấp một “khóa lãi suất” từ người cho vay, có nghĩa là quý khách được bảo đảm giữ một mức lãi suất cố định trong một số ngày nhất định cho quá trình nộp đơn. Điều này bảo vệ quý khách để khỏi đi qua toàn bộ quá trình va cuối cùng lãi suất của quý khách đã nhận được cao hơn.

Thời gian khóa có thể là khác nhau, từ mười lăm đến sáu mươi ngày, với khoảng thời gian dài hơn thì thường chi phí nhiều hơn. Người cho vay sẽ đồng ý giữ lãi suất và điểm cho một khoảng thời gian dài hơn, ví dụ 60 ngày, nhưng để đổi lại, tỷ lệ (và đôi khi điểm) sẽ cao hơn mức lãi suất ít ngày.

Thêm Cách Để Được Lãi Suất Tuyệt Vời

Có những cách khác để có được một lãi suất thấp hơn, ngoài việc đi với một khoảng thời gian khóa ngắn hơn. Nếu khoản tiền trả trước nhiều hơn, lãi suất sẽ thấp hơn, vì quý khách sẽ có nhiều vốn hơn. Quý khách có thể trả điểm để lãi suất thấp hơn cho thời hạn cho vay, có nghĩa là quý khách phải trả nhiều hơn lúc ban đầu. Một kế hoạch mà là một lựa chọn tốt cho nhiều người là trả điểm để đưa lãi suất xuống trong thời hạn của khoản vay.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa