Call: 1-972-233-8800

Căn cứ vào các yêu cầu của Mục 157.007 của Mortgage Banker Registration and Residential Mortgage Loan Originator Act, Chương 157, Texas Finance Code, quý khách được thông báo sau đây:

Người tiêu dùng mong muốn nộp đơn khiếu nại chống lại ngân hàng thế chấp hoặc người cấp khoản vay thể chấp nên gửi mẫu đơn khiếu nại tới Texas Department of Savings and Mortgage Lending, 2601 North Lamar, Suite 201, Austin, Texas 78705. Các mẫu đơn khiếu nại và hướng dẫn có thể lấy từ trang web www.sml.texas.gov. Đường dây miễn phí có tại số at 1-877-276-5550.

Bộ phận duy trì một qũy hồi phục để thanh toán một số thiệt hại bởi người đi vay do hành vi của ngân hàng thế chấp hoặc người cấp khoản vay thể chấp. Một đơn xin hoàn trả từ qũy hồi phục sẽ được điều tra bởi bộ phận trước khi thành toán một yêu cầu bồi thường.

Để biết thêm thông tin về qũy hồi phục, xin vui lòng tham khảo trang web của bộ phận tại www.sml.texas.gov.

Your Name:

Star Rating:
Your Testimonial:


Yêu Cầu GiáLoại vay


Mật mã: captcha   Nhập lại mật mã     


 
 
© 2016 Absolute Mortgage & Lending NMLS# 285739
4230 Lyndon B Johnson Fwy #626, Dallas, TX 75244
P: 972-638-8387 | F: 469-726-3816
a dba of Thrive Mortgage, LLC. 268552
 
 
ecoa